Prywatność i bezpieczeństwo

 


Zasady przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo tajności danych medycznych.

 

Poufność i bezpieczeństwo powierzonych danych
Obsługa informatyczna jednostek służby zdrowia powoduje konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na kwestię bezpieczeństwa i tajności przetwarzanych danych. Mają tu zastosowanie przepisy dotyczące:
  1. Przetwarzania danych osobowych pacjentów
  2. Ochrony tajemnicy lekarskiej
Firma ZOZ SYSTEM działa w zgodzie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z jej zapisami w przypadku zlecenia obsługi, strony umowy zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:
  • Zleceniodawca oświadcza, iż w myśl ww. ustawy jest administratorem danych
  • Zgodnie z art. 31 Zleceniodawca upoważnia firmę ZOZ-SYSTEM do przetwarzania danych osobowych pacjentów wprowadzonych do systemu informatycznego Argus
  • Strony zobowiązują się do przetwarzania bazy danych o pacjentach jedynie w celach medycznych
  • Zleceniodawca wyraża zgodę na udostępnienie danych o swoich pacjentach innym podmiotom zawierającym z firmą ZOZ-SYSTEM umowę na użytkowanie wspólnego systemu bazodanowego. Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku obsługi z wykorzystaniem odrębnej bazy danych
  • Firma ZOZ-SYSTEM zobowiązuje się do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych zgodnie z art. 36 ww. ustawy
  • Zleceniodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych zgodnie z art. 37-39 ww. ustawy
  • Wszystkie informacje wprowadzane do systemu, jak również wszelkie zestawienia i raporty wykonane z jego wykorzystaniem mają charakter tajny

do góry

 

Copyright 2004 ZOZ SYSTEM.